Phòng khách

Sảnh phòng khách

sanh phong khach c an 1

 

Phòng khách

phong khach c an 2

phong khach c an 1

 

Phòng ăn

phong an c an 2

phong an c an 1

 

Phòng bếp

phong bep c an 1

phong bep c an 2

phong bep c an 3

phong bep c an 4

 

Phòng rượu

phong ruou c an 1

phong ruou c an 2

phong ruou c an 3

WC trệt

wc tret c an 1

wc tret c an 2

 

Phòng học

phong HOC c an 1

phong HOC c an 2

 

Phòng ngủ con gái nhỏ

phong ngu con gai nho c an 1

phong ngu con gai nho c an 2

phong ngu con gai nho c an 3

phong ngu con gai nho c an 4

phong ngu con gai nho c an 5

 

WC phòng con gái nhỏ

wc con gai c an 1

wc con gai c an 2

 

Phòng con trai 1

phong ngu con trai 2 c an 1

phong ngu con trai 2 c an 2

phong ngu con trai 2 c an 3

phong ngu con trai 2 c an 4

 

WC Phòng con trai 1

wc con trai c an 1

wc con trai c an 2

 

Phòng con trai 2

phong ngu con trai c an 1

phong ngu con trai c an 2

phong ngu con trai c an 3

phong ngu con trai c an 4

 

WC phòng con trai 2

wc con trai c an 1 1

wc con trai c an 2 1

 

Phòng Master

phong master c an 1

phong master c an 2

phong master c an 3

phong master c an 4

 

Phòng thay đồ Master

phong thay do master c an 1

phong thay do master c an 2

 

WC Master

wc phong master c an 1

wc phong master c an 2

wc phong master c an 3

wc phong master c an 4

wc phong master c an 5

 

Phòng karaoke

phong karaoke c an 1

phong karaoke c an 2

phong karaoke c an 3

phong karaoke c an 4